Ganjnama - مجموعه آثار مولوی ... » رهی معیری » غزلها - جلد چهارم »
حمایت از گنج نما