Ganjnama - مجموعه آثار مولوی ... » کسایی » ابیات پراکنده از فرهنگهای لغت »
حمایت از گنج نما