Ganjnama - مجموعه آثار مولوی ... » عرفی شیرازی » قصیده‌ها »
حمایت از گنج نما