Ganjnama - مجموعه آثار مولوی ... » رضی‌الدین آرتیمانی » قصاید »
حمایت از گنج نما