Ganjnama - مجموعه آثار مولوی ... » رضی‌الدین آرتیمانی » مفردات »
حمایت از گنج نما