Ganjnama - مجموعه آثار مولوی ... » رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر هزج »
حمایت از گنج نما