Ganjnama - مجموعه آثار مولوی ... » شیخ بهایی » شیر و شکر »
حمایت از گنج نما