حمایت از گنج نما
 

بخش ۷۷ - فرد

ما رقمی می کشیم تا به چه خواهد کشید

ما هوسی می پزیم تا به چه خواهد رسید»