حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۳۳

هول تاختن و کینه آختنْش مرا

همی گداخته همچون کناغ و تافته تن