حمایت از گنج نما
 

غزل شمارهٔ ۹۳

ساغر پر شراب را دریاب

آب نوش و حباب را دریاب

چیست نقش خیال جمله حجاب

بی حجابست حجاب را دریاب

آفتاب است و ماه خوانندش

ماه بین آفتاب را دریاب

همه عالم سراب او سر آب

سر آب و سراب را دریاب

دل صاحبدلان به دست آور

جمع ام الکتاب را دریاب

کار خیر است عشق و میخواری

کار خیر و ثواب را دریاب

در خرابات نعمت الله آی

رند مست و خراب را دریاب