حمایت از گنج نما
 

غزل شمارهٔ ۸۳۲

عقل غیر از عقال نیست دگر

غایتش جز محال نیست دگر

مدتی بحث او شنید ستم

بجز از قیل و قال نیست دگر

مالک لم یزل خداوند است

غیر او لایزال نیست دگر

نوش کن جام می که خوشتر ازین

هیچ آب زلال نیست دگر

جز خیال جمال حضرت او

در خیالم جمال نیست دگر

خوش کمالی که عاشقان دارند

غیر از این خود کمال نیست دگر

نعمت الله رسید تا جائی

که سخن را مجال نیست دگر