حمایت از گنج نما
 

غزل شمارهٔ ۸۶۲

عاشقم من به قطب دین حیدر

یار یاران و قطب دین حیدر

دوست دارم به جان و دل شب و روز

دوستداران قطب دین حیدر

مست میخانهٔ قدم گشتند

باده نوشان قطب دین حیدر

حلقه در گوش و طوق در گردن

تاج داران قطب دین حیدر

آینه در نمد نهان دارند

حق شناسان قطب دین حیدر

برتر از صورتند و از معنی

پاکبازان قطب دین حیدر

همچو من سیدی سزد که بود

یار یاران قطب دین حیدر