حمایت از گنج نما
 

غزل شمارهٔ ۱۴۵۰

دولتت را که هست پاینده

باد فرخنده سال آینده

سایهٔ دولت تو بر عالم

باد چون آفتاب تابنده

بر در حضرتت ملازم وار

جملهٔ خلق شاه تابنده