حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۱۰۲

عقل علمش به ذات او نرسد

ور تو گویی رسد نگو نرسد

صوفی با صفا وفا دارد

حاصلش غیر گفتگو نرسد