حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۱۰۴

ابر خوش دامنی به ما افشاند

بر سر کوه برف را بنشاند

آفتابی بتافت و برف گداخت

آنچنان برف ژرف هیچ نماند