حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۹

اسب من چون همی خورد گه کاه

بار من نیز میی کشد گه گاه

< شمارهٔ ۱۰

        

شمارهٔ ۸ >