حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۲

اگر در خلق حق را در نیابی

بیابی خانه اما در نیابی