حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۴

الف و لام و لام و ها هر چار

اسم اسم است این حروف ای یار