حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۵

اللّه‌اکبر تو خوش نیست با سر تو

این سر چه گشت قربان اللّه ‌اکبر آمد