حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۶

او در دل و دل به هر طرف گرداند

نازک سخنی است عارفی گر داند