حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۳

اینجا به صفت صفت به ما بنمودند

نه ذات به ذات این چنین فرمودند