حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۴

ای دل گرت آئینهٔ اخلاص جلی است

از بعد نبی امام میدان که علی است