حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۵

این خرقهٔ چار وصله بگذار

وان خلعت پادشاه بردار