حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۶

آفتاب آن و ماهتاب این است

ظاهر و باطنش به آئین است