حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۳۴

آینه روشن است در همه حال

می ‌نماید جمال او به کمال