حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۳۵

باز گردد به برزخ جامع

نیک دریاب این سخن سامع