حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۳۷

به جان تو که جانانی ز جان محبوبتر آنی

سر من و آستان تو اگر خوانی و گر رانی