حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۳۸

بر سر کوی عاشقان بگذر

ور توانی ز خود روان بگذر