حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۴۰

بردیم ما نیاز به درگاه بی ‌نیاز

بنواخت ساز ما به کرم لطف کارساز