حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۴۲

بشنو ای یار من به صدق و نیاز

خانهٔ دل برای او پرداز