حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۴۳

بگسسته کسی ز هر دو عالم بی ‌شک

چون ابروی یار خویش پیوسته خوش است