حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۴۶

بندهٔ مخلص است و دولتخواه

بندهٔ بندگان حضرت شاه