حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۴۸

ببین انوار و آن اسرار دریاب

مؤثر را در این آثار دریاب