حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۴۹

به پنجشنبه مراد خویش می خواه

ز هر بابی که خواهی از که و مه