حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۵۰

به رنگی شو که رنگی بر نتابد

سواد الوجه فی الدارین این است