حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۵۲

به قدر روزنه تابد به خانه نور قمر

اگر به مشرق و مغرب ضیاش نام بود