حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۵۳

به قدر هر که آورد ایمان

نخورد غم چو ما بود شادان