حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۵۸

به هر چه می نگرم نور طلعت شاه است

به هر طرف که روان می شوم همه راه است