حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۵۹

بوالحسن عشق است وعقل آمد حسن

هر دو معنی گفتمت در یک سخن