حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۶۰

بوهریره داشت انبانی ز نان

عشق را با نان و با انبان چه کار