حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۶۴

بی مظاهر ظهور مظهر نیست

گر چه در عقل هست ظاهر نیست