حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۶۷

پادشه روح است و ملکش چون بدن

یا رب این جان و بدن جاوید باد