حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۷۱

پیرهن و یوسف و بو می ‌رسد

در عقبش نیز خود او می ‌رسد