حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۷۲

تا تو خود را تمام نشناسی

خواجه را از غلام نشناسی