حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۷۳

تا توانی دلی به دست آور

این چنین حاصلی به دست آور