حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۷۴

تافته خوش آفتابی بر همه

گر ببیند ور نبیند بر همه