حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۸۸

چو خسرو از لب شیرین نمی ‌برد کامی

قیاس کن که به فرهاد کوه کن چه رسد