حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۸۹

چون دلم کار خاک کم کردی

ننشسته به دامنم گردی