حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۹۰

چون مجرد شد او و عریان شد

آفتاب خوشی بر او برتافت