حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۹۱

چون من ز راه سلامت نمی رسم به سلامت

مقیم کوی ملامت شدم به خیر و سلامت